23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 376/35


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 105/2004

af 9. juli 2004

om ændring af bilag XI (tjenesteydelser på telekommunikationsområdet) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 75/2004 af 8. juni 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/821/EF af 21. november 2003 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Guernsey (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt skal indsættes efter punkt 5eg (Kommissionens beslutning 2003/490/EF) i bilag XI til aftalen:

»5eh.

32003 D 0821: Kommissionens beslutning 2003/821/EF af 21. november 2003 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Guernsey (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 27).«

Artikel 2

Teksterne til beslutning 2003/821/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 10. juli 2004, forudsat at det blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2004.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Kjartan JÓHANNSSON

Formand


(1)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 33.

(2)  EUT L 308 af 25.11.2003, s. 27.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.