23.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 376/35


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 105/2004

ze dne 9. července 2004,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 75/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/821/ES ze dne 21. listopadu 2003 o odpovídající ochraně osobních údajů v Guernsey (2) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5eg (rozhodnutí Komise 2003/490/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5eh.

32003 D 0821: rozhodnutí Komise 2003/821/ES ze dne 21. listopadu 2003 o odpovídající ochraně osobních údajů v Guernsey (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 27).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2003/821/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. července 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. července 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 27.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.