11/ 65

BG

Официален вестник на Европейския съюз

85


22004D0105


L 376/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 105/2004

от 9 юли 2004 година

за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение ХI към Споразумението беше изменено с Решение № 75/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 8 юни 2004 г. (1).

(2)

Решение 2003/821/ЕО на Комисията от 21 ноември 2003 г. относно съответстваща защита на личните данни в Guernsey (2), трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Следната точка се добавя след точка 5 дж (Решение 2003/490/ЕО на Комисията) на приложение ХI към Споразумението:

„5ез.

32003 D 0821: Решение 2003/821/ЕО на Комисията от 21 ноември 2003 г. относно адекватната защита на личните данни в Guernsey (ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 27).“

Член 2

Текстовете на Решение 2003/821/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП в Официален вестник на Европейския съюз, имат еднаква сила.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 10 юли 2004 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 27.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.