18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2166/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 13 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/239/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevassa kirjeenvaihtona tehdyssä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa (3), jäljempänä ’sopimus’, tarkoitetut tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vuotuiset tariffikiintiöt olisi avattava vuodeksi 2005.

(2)

Sopimuksessa vahvistettu CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvia tavaroita koskeva vuotuinen kiintiö on täyttynyt. Tämän vuoksi kiintiötä olisi sopimuksen mukaisesti lisättävä kymmenellä prosentilla vuodeksi 2005.

(3)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointiin liittyvistä säännöistä. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan tämän asetuksen liitteessä luetellut Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden yhteisöön suuntautuvaa tuontia koskevat tariffikiintiöt tullipoikkeuksin 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005.

Liitteen taulukossa 2 lueteltujen tavaroiden tuontiin sovelletaan tullittoman kiintiön ylittävältä osalta 9,1 prosentin tullia.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 76, 25.3.2000, s. 11.

(3)  EYVL L 76, 25.3.2000, s. 12.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 341, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Taulukko 1

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Kiintiö vuonna 2005

(nettopaino)

Sovellettava tulli

09.0911

1302 20 10

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit kuivassa muodossa

733 tonnia

vapaa

09.0912

2101 11 11

Uutteet, esanssit ja tiivisteet, joissa kahviin perustuvan kuiva-aineen pitoisuus vähintään 95 painoprosenttia

2 263 tonnia

vapaa

09.0913

2101 20 20

Tee- tai mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet

159 tonnia

vapaa

09.0914

2106 90 92

Elintarvikevalmisteet ja muut, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

1 309 tonnia (1)

vapaa


Taulukko 2

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Määrä vuonna 2005

Kiintiön sisällä sovellettava tulli

Kiintiön ulkopuolella sovellettava tulli

09.0916

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

120 788 250 litraa

vapaa

9,1 %

ex 2202 90 10 (Taric-koodi 10)

Muut alkoholittomat juomat, sokeria sisältävät


(1)  Katso eräistä yhteisön tariffikiintiöinä Sveitsin valaliitolle annettavista tiettyjä jalostettuja maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o …/2004. Koska unioniin liittyi kymmenen uutta jäsenvaltiota, vuoden 2004 peruskiintiöön lisätään 280 tonnia.