30.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 291/3


Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade COMP/A/37.507 — AstraZeneca

(podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21.)

(2006/C 291/03)

Z návrhu rozhodnutia v predmetnom prípade vyplývajú nasledujúce skutočnosti:

Vyšetrovanie bolo začaté v nadväznosti na spoločnú sťažnosť predloženú 12. mája 1999 spoločnosťami Generics Ltd (Spojené kráľovstvo) a Scandinavian Pharmaceuticals Generics AB (ďalej spoločne ako „Generics“ alebo „navrhovateľ“) v zmysle článku 82 Zmluvy o ES a článku 54 Dohody o EHP, ktorá sa vzťahuje na farmaceutické spoločnosti Astra AB (v súčasnosti AstraZeneca AB) a AstraZeneca Plc (ďalej spoločne ako „AstraZeneca“) (1), a to na základe článku 3 nariadenia Rady č. 17/62 (2).

Prípad sa týka zneužívania postupov verejných orgánov zo strany spoločnosti AstraZeneca s cieľom vylúčiť generické firmy a paralelných obchodníkov z hospodárskej súťaže vo vzťahu k výrobku spoločnosti AstraZeneca s názvom „Losec“. Konkrétne ide o zneužívanie patentového systému formou vedomého predkladania zavádzajúcich informácií patentovým úradom na účely predĺženia základnej patentovej ochrany výrobku Losec, ako aj o zneužívanie systému registrovania liečiv formou zrušenia registrácie originálnej verzie kapsúl Losec vo vybraných krajinách s cieľom zabrániť registrácii generických verzií Losecu, a zároveň vylúčiť paralelný obchod.

Dňa 29. júla 2003 boli v súlade s článkom 2 nariadenia č. 2842/98 (3) spoločnosti AstraZeneca zaslané námietky. Spoločnosti AstraZeneca bol zároveň predložený zoznam dokumentov nachádzajúcich sa v spise Komisie, spolu s kópiami prístupných dokumentov z tohto zoznamu, a to na dvoch médiách CD-Rom.

AstraZeneca predložila 3. decembra 2003 (dátum prijatia) spoločnú odpoveď a požiadala o ústne vypočutie v zmysle článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2842/98.

Je potrebné uviesť, že v súvislosti s právom prístupu k spisu bola spoločnosť AstraZeneca v domnení, že útvary Komisie mali povinnosť vyhotoviť záznamy zo stretnutí s navrhovateľom a že tieto záznamy mali byť vložené do spisu. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž uviedlo, že v konečnom rozhodnutí by sa odvolávali výlučne na písomné vyjadrenia navrhovateľa vyhotovené v súvislosti s predmetnými stretnutiami. Podľa nich nemali povinnosť vyhotoviť záznamy z týchto stretnutí, pokiaľ by takéto záznamy nemali byť použité ako dôkazový materiál pri konečnom rozhodnutí. Takéto stanovisko podľa môjho názoru podporuje judikatúra Súdu prvého stupňa (spojené veci T-191/98 a T-212/98 až T-214/98 – Atlantic Container Line, body 377, 386, 394-395). Na základe tejto judikatúry záznamy, ktoré Komisia môže, ale nemusí vyhotoviť zo stretnutí s navrhovateľom, predstavujú internú dokumentáciu, ktorá v zásade nemusí byť zverejnená, pokiaľ sa na ňu Komisia neodvoláva v konečnom rozhodnutí.

Navrhovateľovi boli námietky zaslané 7. novembra 2003 a odpoveď spoločnosti AstraZeneca 8. januára 2004, v oboch prípadoch vo verzii, ktorá neobsahovala dôverné informácie. Navrhovateľ 16. decembra 2003 predložil k námietkam svoje pripomienky, ktoré boli spoločnosti AstraZeneca postúpené.

S cieľom umožniť účasť na ústnom vypočutí dvom bývalým zamestnancom spoločnosti AstraZeneca sa začatie vypočutia o niečo posunulo. Vypočutie sa konalo 16. a 17. februára 2004. Zúčastnili sa na ňom AstraZeneca, ako i Generics. Pred ústnym vypočutím, ako aj po ňom, 9. marca 2004, spoločnosť AstraZeneca predložila nové informácie, najmä v súvislosti s ďalšou reakciou na otázky, ktoré zazneli na ústnom vypočutí.

Následne Komisia listom z 23. novembra 2004 umožnila spoločnosti AstraZeneca predložiť pripomienky k niekoľkým vecným prvkom a skutočnostiam, ktoré v námietkach neboli výslovne uvedené („opis skutočností“). Na tieto pripomienky sa potom Komisia bude môcť pri konečnom rozhodnutí vo vzťahu k spoločnosti AstraZeneca odvolať. Na základe žiadosti som termín na predloženie pripomienok k tomuto opisu skutočností predĺžil do 13. januára 2005. Okrem toho som zabezpečil, aby spoločnosť AstraZeneca dostala všetku dodatočnú dokumentáciu, ktorá bola vložená do spisu Komisie k danému prípadu po vypracovaní námietok, a to vo verzii, ktorá neobsahuje dôverné informácie. AstraZeneca predložila svoje pripomienky k opisu skutočností listom z 21. januára 2005.

Návrh rozhodnutia podľa môjho názoru obsahuje iba námietky, ku ktorým dostali strany možnosť vyjadriť sa.

Na základe uvedených skutočností sa domnievam, že právo na vypočutie bolo v prípade všetkých účastníkov konania v tomto prípade rešpektované.

V Bruseli 31. mája 2005.

Serge DURANDE


(1)  Dňa 6. apríla 1999 sa spoločnosť Astra AB spojila so skupinou Zeneca Group Plc a vytvorili tak spoločnosť AstraZeneca Plc so sídlom v Spojenom kráľovstve.

(2)  Nariadenie Rady č. 17 zo 6. februára 1962, prvé nariadenie implementujúce články 85 a 86 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 13, 21.2.1962, s. 204).

(3)  Nariadenie Komisie č. 2842/98/EHS z 22. decembra 1998 o vypočutí strán v niektorých konaniach podľa článkov 85 a 86 Zmluvy o založení ES (Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 18-21).