30.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 72/2014

z dne 16. maja 2014

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 1275/2013 z dne 6. decembra 2013 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za arzen, kadmij, svinec, nitrite, eterično gorčično olje in škodljive botanične nečistoče (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1334/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2008 glede imena imetnika dovoljenja in priporočenega odmerka pripravka iz Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) in Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje II Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 1zzzzzd (Uredba Komisije (ES) št. 1290/2008) se doda naslednja alinea:

„—

32013 R 1334: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1334/2013 z dne 13. decembra 2013 (UL L 335, 14.12.2013, str. 12).“

;

2.

v točki 33 (Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32013 R 1275: Uredba Komisije (EU) št. 1275/2013 z dne 6. decembra 2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 86).“

Člen 2

Besedili Uredbe (EU) št. 1275/2013 in Izvedbene uredbe (EU) št. 1334/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 17. maja 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. maja 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 328, 7.12.2013, str. 86.

(2)  UL L 335, 14.12.2013, str. 12.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.