30.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/17


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 72/2014

zo 16. mája 2014,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1334/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia a odporúčanú dávku prípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k dohode sa mení takto:

1.

V bode 1zzzzzd [nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 1334: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1334/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 12).“

2.

V bode 33 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 1275: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013 zo 6. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 86).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1275/2013 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1334/2013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 17. mája 2014 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. mája 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 86.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 12.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.