30.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/17


DECIZIA NR. 72/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 16 mai 2014

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1275/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime pentru arsenic, cadmiu, plumb, nitriți, ulei de muștar volatil și impurități botanice dăunătoare (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației și în ceea ce privește doza recomandată a unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. În consecință, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II se modifică după cum urmează:

1.

la punctul 1zzzzzd [Regulamentul (CE) nr. 1290/2008 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32013 R 1334: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 (JO L 335, 14.12.2013, p. 12).”

;

2.

la punctul 33 (Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32013 R 1275: Regulamentul (UE) nr. 1275/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 (JO L 328, 7.12.2013, p. 86).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 1275/2013 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2013 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 17 mai 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 328, 7.12.2013, p. 86.

(2)  JO L 335, 14.12.2013, p. 12.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.