30.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 310/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 72/2014

van 16 mei 2014

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1275/2013 van de Commissie van 6 december 2013 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, cadmium, lood, nitrieten, vluchtige mosterdolie en schadelijke botanische verontreinigingen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) betreft (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1zzzzzd (Verordening (EG) nr. 1290/2008 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32013 R 1334: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 van de Commissie van 13 december 2013 (PB L 335 van 14.12.2013, blz. 12).”

.

2)

In punt 33 (Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32013 R 1275: Verordening (EU) nr. 1275/2013 van de Commissie van 6 december 2013 (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 86).”

.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 1275/2013 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 17 mei 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2014.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 86.

(2)  PB L 335 van 14.12.2013, blz. 12.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.