30.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/17


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 72/2014

(2014. gada 16. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 6. decembra Regula (ES) Nr. 1275/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, kadmija, svina, nitrītu, gaistošās sinepju eļļas un kaitīgu botānisku piemaisījumu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1334/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2008 attiecībā uz preparāta Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) un Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) atļaujas turētāja nosaukumu un ieteicamo devu (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par lopbarību. Tiesību akti par lopbarību neattiecas uz Lihtenšteinu, ciktāl attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 1.zzzzzd punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1290/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32013 R 1334: Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1334/2013 (OV L 335, 14.12.2013., 12. lpp.).”

;

2)

nodaļas 33. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32013 R 1275: Komisijas 2013. gada 6. decembra Regula (ES) Nr. 1275/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 86. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1275/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1334/2013 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 17. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 16. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 328, 7.12.2013., 86. lpp.

(2)  OV L 335, 14.12.2013., 12. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.