30.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/17


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 72/2014

2014 m. gegužės 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1275/2013, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno, kadmio, švino, nitritų, lakiojo garstyčių aliejaus ir žalingų botaninių priemaišų koncentracijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedas (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1334/2013, kuriuo dėl leidimo turėtojo pavadinimo ir dėl Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) preparato rekomenduojamos dozės iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2008 (2);

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl pašarų. Teisės aktai dėl pašarų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo II skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

1zzzzzd punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1290/2008) papildomas šia įtrauka:

„—

32013 R 1334:2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1334/2013 (OL L 335, 2013 12 14, p. 12).“

2.

33 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32013 R 1275:2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1275/2013 (OL L 328, 2013 12 7, p. 86).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) Nr. 1275/2013 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1334/2013 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gegužės 17 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 328, 2013 12 7, p. 86.

(2)  OL L 335, 2013 12 14, p. 12.

(3)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.