30.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/17


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 72/2014 HATÁROZATA

(2014. május 16.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az arzén, a kadmium, az ólom, a nitritek, az illékony mustárolaj és a káros botanikai szennyeződések maximális szintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 6-i 1275/2013/EU bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az 1290/2008/EK rendeletnek az engedély jogosultja nevének, valamint a Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) és Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) mikroorganizmust tartalmazó készítmény ajánlott adagolásának tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 13-i 1334/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Ez a határozat takarmányokra vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazítások részében meghatározottak szerint a takarmányokat érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ezért e határozat nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(4)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az 1zzzzzd. pont (1290/2008/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32013 R 1334: a Bizottság 2013. december 13-i 1334/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 335., 2013.12.14., 12. o.)”

.

2.

A 33. pont (2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32013 R 1275: a Bizottság 2013. december 6-i 1275/2013/EU rendelete (HL L 328., 2013.12.7., 86. o.)”

.

2. cikk

Az 1275/2013/EU rendeletnek és az 1334/2013/EU végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2014. május 17-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 16-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 328., 2013.12.7., 86. o.

(2)  HL L 335., 2013.12.14., 12. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.