30.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 310/17


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 72/2014

od 16. svibnja 2014.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu: „Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredbu Komisije (EU) br. 1275/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća (1) treba uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1334/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2008 u pogledu naziva nositelja odobrenja te preporučene doze pripravka Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2) treba uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 1.zzzzzd dodaje se sljedeća alineja (Uredba Komisije (EZ) br. 1290/2008):

„—

32013 R 1334: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1334/2013 od 13. prosinca 2013. (SL L 335, 14.12.2013., str. 12.).”

2.

U točki 33. (Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32013 R 1275: Uredbom Komisije (EU) br. 1275/2013 od 6. prosinca 2013. (SL L 328, 7.12.2013., str. 86.).”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EU) br. 1275/2013 i Provedbene uredbe (EU) br. 1334/2013 na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 17. svibnja 2014., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u podnesene (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Gianluca GRIPPA


(1)  SL L 328, 7.12.2013., str. 86.

(2)  SL L 335, 14.12.2013., str. 12.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.