30.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/17


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 72/2014,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, kadmiumin, lyijyn, nitriittien, haihtuvan sinappiöljyn ja haitallisten kasviperäisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksista 6 päivänä joulukuuta 2013 annettu komission asetus (EU) N:o 1275/2013 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen luvanhaltijan nimestä ja suositeltavasta annostuksesta 13 päivänä joulukuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2013 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1)

Lisätään 1zzzzzd kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1290/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32013 R 1334: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 (EUVL L 335, 14.12.2013, s. 12)”

.

2)

Lisätään 33 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32013 R 1275: komission asetus (EU) N:o 1275/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 86)”

.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1275/2013 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1334/2013 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 86.

(2)  EUVL L 335, 14.12.2013, s. 12.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.