30.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 72/2014,

16. mai 2014,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1275/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, kaadmiumi, plii, nitritite, lenduva sinepiõli ja kahjulike botaaniliste lisandite osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1334/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2008 loa omaniku nime ning Lactobacillus rhamnosus'e (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis'e (CNCM-I-3699) preparaadi soovitusliku koguse osas (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse söötadega seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 1zzzzzd (komisjoni määrus (EÜ) nr 1290/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32013 R 1334: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1334/2013, 13. detsember 2013 (ELT L 335, 14.12.2013, lk 12).”

2)

Punkti 33 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32013 R 1275: komisjoni määrus (EL) nr 1275/2013, 6. detsember 2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 86).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1275/2013 ja rakendusmääruse (EL) nr 1334/2013 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 17. mail 2014, tingimusel et edastatud on kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 16. mai 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 328, 7.12.2013, lk 86.

(2)  ELT L 335, 14.12.2013, lk 12.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.