30.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/17


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 72/2014

af 16. maj 2014

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, cadmium, bly, nitrit, flygtig sennepsolie og skadelige botaniske urenheder (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1334/2013 af 13. december 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen og for så vidt angår den anbefalede dosis af et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 1zzzzzd (Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008):

»—

32013 R 1334: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1334/2013 af 13. december 2013 (EUT L 335 af 14.12.2013, s. 12).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 33 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF):

»—

32013 R 1275: Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 86).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1275/2013 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1334/2013, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 17. maj 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2014.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 86.

(2)  EUT L 335 af 14.12.2013, s. 12.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.