30.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 72/2014

ze dne 16. května 2014,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1334/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a doporučenou dávku přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nevztahuje.

(4)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I Dohody o EHP se kapitola II mění takto:

1)

V bodě 1zzzzzd (nařízení Komise (ES) č. 1290/2008) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32013 R 1334: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1334/2013 ze dne 13. prosince 2013 (Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 12).“

2)

V bodě 33 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32013 R 1275: nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 86).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 1275/2013 a prováděcího nařízení (EU) č. 1334/2013 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. května 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. května 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 86.

(2)  Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 12.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.