21.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 174/3


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2019 m. gegužės 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2012/C 198/06 dėl daugiasektorės ir nepriklausomos ekspertų grupės, konsultuosiančios veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais, įsteigimo

(2019/C 174/04)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi, palaikydamos ryšį su Komisija, savitarpiškai koordinuoti politikos kryptis ir programas tos nuostatos 1 dalyje nurodytose srityse. Komisija, palaikydama glaudų ryšį su valstybėmis narėmis, gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos tokiam koordinavimui remti, ypač iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gaires ir rodiklius, organizuoti keitimąsi gerąja patirtimi ir rengti reikiamus elementus periodinei stebėsenai bei vertinimui;

(2)

Komisijos sprendimu 2012/C 198/06 (1) sudaryta ekspertų grupė veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais (toliau – grupė), kad būtų galima Komisijai pateikti nepriklausomų daugiasektorinių patarimų veiksmingų investicijų į sveikatos sritį klausimais;

(3)

Sprendimą 2012/C 198/06 ketinta taikyti iki 2015 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimu 2015/6719 (2) Sprendimo 2012/C 198/06 taikymas pratęstas keturiems metams iki 2019 m. spalio 1 d.;

(4)

grupė tebėra geriausia priemonė toliau plėtoti įvairių šalių sveikatos sistemų žinias ir patirtį, galinti padėti formuoti politiką nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu ir patarti, taip prisidėdama prie veiksmingų, prieinamų ir tvarių sveikatos sistemų;

(5)

taigi yra svarbu, kad grupė toliau teiktų patarimus veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais, naudotųsi turimomis Sąjungos vidaus ir išorės tiriamosiomis žiniomis, kiek tai gali būti reikalinga;

(6)

Sprendimo 2012/C 198/06 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas 3 metams iki 2022 m. gruodžio 31 d., kad grupė galėtų veikti iki kito paskyrimo laikotarpio;

(7)

todėl Sprendimas 2012/C 198/06 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2012/C 198/06 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.“

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  2012 m. liepos 5 d. Komisijos sprendimas 2012/C 198/06 dėl daugiasektorės ir nepriklausomos ekspertų grupės, konsultuosiančios veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais, įsteigimo (OL C 198, 2012 7 6, p. 7).

(2)  2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimas 2015/6719, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/C 198/06 dėl daugiasektorės ir nepriklausomos ekspertų grupės, konsultuosiančios veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais, įsteigimo (C(2015) 6719 final).