18.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/3


A BIZOTTSÁG 1350/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a Franciaország lobogója alatt a IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek), IV ICES övezetben közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő 2005-re.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2005-re kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges az ezen állomány halászatának megtiltása, valamint annak a fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2005-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászatát a mellékletben meghatározott időponttól számítva meg kell tiltani. Meg kell tiltani az e halászhajók által az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb az 1300/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 207., 2005.8.10., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tagállam

Franciaország

Állomány

MAC/2A34.

Faj

Makréla (Scomber scombrus)

Övezet

IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek), IV

Időpont

2005.7.12.