7.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 139/25


Talan väckt den 14 mars 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola mot harmoniseringsbyrån — Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Mål T-154/11)

2011/C 139/47

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italien) (ombud: advokaten A. Rizzolini)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan jämte bilagor kan upptas till prövning,

ogiltigförklara överklagandenämndens beslut (punkterna 1, 2 och 3 i beslutsdelen) i den del överklagandet bifalls, invändningen bifalls och hela registreringsansökan avslås samt klaganden förpliktas att ersätta den invändande partens kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket innehållande ordet RIPASSA ZENATO (ansökan om registrering nr 5 877 865) för varor i klass 33 (Alkoholhaltiga drycker)

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det italienska ordmärket RIPASSO (nr 682 213) för varor i klass 33 (vin, spritdrycker och likörer)

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Bifall till invändningen och avslag på hela registreringsansökan

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/09