7.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/25


Tožba, vložena 14. marca 2011 – Zenato Azienda Vitivinicola proti UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato in Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Zadeva T-154/11)

2011/C 139/47

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italija) (zastopnik: A. Rizzoli, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druge stranke pred odborom za pritožbe: Camera di Commercio Industria, Artigianato in Agricoltura di Verona (Verona, Italija)

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga Splošnemu sodišču, naj:

to tožbo skupaj s prilogami razglasi za dopustno,

odločbo odbora za pritožbe razveljavi (točke 1, 2 in 3 izreka) v delu, v katerem je z njo ugodeno tožbi, ugodeno ugovoru in je v celoti zavrnjena zahteva za registracijo ter tožeči stranki naloženi stroški nasprotujoče stranke v postopku ugovora in pritožbe

naloži stroške UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „RIPASSA ZENATO“ (zahteva za registracijo št. 5 877 865) za proizvode iz razreda 33

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Camera di Commercio, Industria, Artigianato in Agricoltura di Verona

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Italijanska besedna znamka „RIPASSO“ (št. 682 213), za proizvode iz razreda 33

Odločba oddelka za ugovore: Zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: Accogliere l’opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Navajani tožbeni razlogi: Violazione dell’art. 8, n.1, lett. b), del Regolamento n. 207/09