7.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 139/25


Prasība, kas celta 2011. gada 14. martā — Zenato Azienda Vitivinicola/ITSB — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (“Ripassa Zenato”)

(Lieta T-154/11)

2011/C 139/47

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Itālija) (pārstāvis — A. Rizzoli, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itālija)

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu kopā ar attiecīgajiem pielikumiem;

atcelt Apelāciju padomes lēmumu (rezolutīvās daļas 1., 2. un 3. punktu) daļā, kurā ir apmierināta prasība, apmierināti iebildumi un pilnībā noraidīts reģistrācijas pieteikums, piespriests prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas iebildumu iesniedzējai radušies iebildumu un apelācijas procesos;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiskā preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “RIPASSA ZENATO” (reģistrācijas pieteikums Nr. 5 877 865), attiecībā uz precēm, kas ietilpst 33. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Itālijas vārdiskā preču zīme “RIPASSO” (Nr. 682 213), attiecībā uz precēm, kas ietilpst 33. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apmierināt iebildumus un pilnībā noraidīt reģistrācijas pieteikumu

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/09 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.