7.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 139/25


Kanne 14.3.2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v. SMHV — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Asia T-154/11)

2011/C 139/47

Kannekirjelmän kieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Zenato Azienda Vitivinicola (Peschiera del Garda, Italia) (edustaja: asianajaja A. Rizzoli)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen liitteineen tutkittavaksi

kumoamaan valituslautakunnan päätöksen (päätösosan 1, 2 ja 3 kohta) siltä osin kuin siinä hyväksytään valitus, hyväksytään väite ja hylätään rekisteröintihakemus kokonaisuudessaan ja velvoitetaan kantaja korvaamaan väite- ja valitusmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan RIPASSA ZENATO (rekisteröintihakemus 5 877 865) luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Italialainen sanamerkki RIPASSO (682 213) luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja rekisteröintihakemuksen hylkääminen kokonaisuudessaan

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/09 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.