7.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/25


14. märtsil 2011 esitatud hagi — Zenato Azienda Vitivinicola versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Kohtuasi T-154/11)

2011/C 139/47

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Zenato Azienda Vitivinicola (Peschiera del Garda, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Rizzoli)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi koos vastavate lisadega vastuvõetavaks;

tühistada apellatsioonikoja otsus (resolutsiooni punktid 1, 2 ja 3) osas, milles sellega rahuldati kaebus ja vastulause ning lükati registreerimistaotlus tervikuna tagasi ja mõisteti vastualuse- ja kaebusmenetluses vastulause esitaja kantud kulud välja hagejalt;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa RIPASSA ZENATO sisaldav kujutismärk (registreerimistaotlus nr 5 877 865) kaupadele klassis 33

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Itaalia sõnamärk RIPASSO (nr 682 213) kaupadele klassis 33

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada vastulause ja lükata registreerimistaotlus tervikuna tagasi

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.