7.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 139/25


Sag anlagt den 14. marts 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola mod KHIM — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Sag T-154/11)

2011/C 139/47

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italien) (ved advokat A. Rizzoli)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italien)

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at den foreliggende stævning og bilagene hertil kan antages til realitetsbehandling.

Afgørelsen truffet af appelkammeret (punkt 1, 2 og 3 i konklusionen) annulleres, for så vidt som den giver medhold i påstanden og indsigelsen, afslår registreringsansøgningen i sin helhed og pålægger sagsøgeren at betale den anden parts omkostninger i indsigelsessagen og klagesagen.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Zenato Azienda Vitivinicola Srl

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket der indeholder ordbestanddelen »RIPASSA ZENATO« (registreringsansøgning nr. 5 877 865) for varer i klasse 33

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Det italienske ordmærke »RIPASSO« (nr. 682 213) for varer i klasse 33

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastet

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsen taget til følge og registreringsansøgningen afslået i sin helhed

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.