7.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 139/25


Žaloba podaná dne 14. března 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola Srl v. OHIM — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Věc T-154/11)

2011/C 139/47

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Itálie) (zástupce: A. Rizzoli, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itálie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu společně s jejími přílohami za přípustnou,

zrušil rozhodnutí odvolacího senátu (body 1, 2 a 3 výroku) v části, v níž vyhovuje odvolání, vyhovuje námitkám a v plném rozsahu zamítá přihlášku, ukládá přihlašovatelce náhradu nákladů řízení osoby podávající námitky v námitkovém řízení a v odvolacím řízení

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „RIPASSA ZENATO“ (přihláška č. 5 877 865), pro výrobky třídy 33

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Namítaná ochranná známka nebo označení: Italská slovní ochranná známka „RIPASSO“ (č. 682 213), pro výrobky třídy 33

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění námitkám a zamítnutí přihlášky v plném rozsahu

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.