7.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 139/25


Жалба, подадена на 14 март 2011 г. — Zenato Azienda Vitivinicola/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Дело T-154/11)

2011/C 139/47

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Италия) (представител: A. Rizzoli, avvocato)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Верона, Италия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима ведно с приложенията към нея;

да отмени решението на апелативния състав (точки 1, 2 и 3 от диспозитива) в частта, в която се уважават жалбата и възражението и се отхвърля изцяло заявката за регистрация и в частта, в която жалбоподателя се осъжда да заплати разноските, които ответната страна е направила в производството по възражението и в тава пред апелативния състав;

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словния елемент „RIPASSA ZENATO“ (заявка за регистрация № 5 877 865) за стоки от клас 33

Притежател на марката или знака, на която/който се прави позоваване в процедурата по възражение: Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona

Марка или знак, на която/който се прави позоваване в подкрепа на възражението: италианска словна марка „RIPASSO“ (№ 682 213) за стоки от клас 33

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: уважава възражението и отхвърля изцяло заявката за регистрация.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/09.