17.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 169/7


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo nustatymas

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 169/06)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Dandi oro uostas – Hitrou oro uostas

Dandi oro uostas – Gatviko oro uostas

Dandi oro uostas – Stanstedo oro uostas

Dandi oro uostas – Lutono oro uostas

Dandi oro uostas – Londono Sičio oro uostas

Dandi oro uostas – Sautendo oro uostas

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2019 m. spalio 30 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tekstą ir visą atitinkamą su tais įsipareigojimais susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Karen Lawson

Corporate Procurement Manager

Tel. +44 1382433860

E. paštas karen.lawson@dundeecity.gov.uk