11.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 228/44


Výmaz veci T-310/99 (1)

(2004/C 228/102)

(Jazyk konania: holandština)

Uznesením z 11. mája 2004, predseda druhej rozšírenej komory Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev nariadil výmaz veci T-310/99, Strijbos en zoon B.V., ktorého v konaní podporuje Holandské kráľovstvo, proti Komisii Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. ES C 63 zo 4.3.2000