24.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 46/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II))

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 46/09

1.

Komissio vastaanotti 16 päivänä helmikuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaisen yrityksen GDF Suez määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Lyonnaise des Eaux hankkii EY:n sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan ranskalaisissa yrityksissä Société des Eaux du Nord, Société Provençale Des Eaux, Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille, Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, Société Martiniquaise des Eaux, Société Guyanaise des Eaux, Société Stéphanoise des Eaux ja Société Nancéenne des Eaux osakkeita vaihtamalla.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Lyonnaise des Eaux: vedenhankinta ja -jakelu ja jätevesihuolto,

kahdeksan kohdeyritystä: vedenhankinta ja -jakelu ja jätevesihuolto (poikkeuksena Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille, joka toimii ainoastaan jätevesihuollon alalla).

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II) seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).