24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 14 april 2014 – A mot B

(Mål C-184/14)

2014/C 194/20

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A

Motpart: B

Tolkningsfråga

Kan ett yrkande om underhållsbidrag till barn som framställts i ett mål angående talan om hemskillnad mellan makar, i det att yrkandet har samband med denna talan, utifrån preventionskriteriet prövas antingen av den domstol som har att avgöra målet om hemskillnad eller av den domstol där ett mål om föräldraansvar är anhängigt, eller måste yrkandet prövas av sistnämnda domstol av det skälet att de två separata kriterierna i artikel 3 c och 3 d [i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1)] är alternativa (i den meningen att det ena utesluter det andra)?


(1)  EUT L 7, 2009, s. 1.