24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 14. aprīlī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – A/B

(Lieta C-184/14)

2014/C 194/20

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītājs: A

Atbildētāja: B

Prejudiciālie jautājumi

Vai prasībā par laulāto atšķiršanu izteikts lūgums attiecībā uz uzturlīdzekļiem bērniem, ņemot vērā, ka šis lūgums papildina šo prasību, var tikt izskatīts gan tiesā, kurā notiek tiesvedība par laulāto atšķiršanu, gan tiesā, kurā notiek tiesvedība par vecāku atbildību, pamatojoties uz novēršanas kritēriju, vai arī šis lūgums obligāti ir jāizskata pēdējā minētajā tiesā, ciktāl abi [Padomes 2008. gada 18. decembra Regulas (EK) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (1) 3. panta] c) un d) punktā minētie atšķirīgie kritēriji ir alternatīvi (tādējādi, ka obligāti izslēdz otru)?


(1)  OV 2009, L 7, 1. lpp.