24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/16


A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra B

(C-184/14. sz. ügy)

2014/C 194/20

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: B

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A különválás megállapítására irányuló kérelem tekintetében fennálló járulékos jellege révén az ilyen ügyben a gyermek tartásának megállapítására vonatkozóan előterjesztett kérelmet a megelőzés szempontja alapján mind a különválás megállapítására joghatósággal rendelkező, mind a szülői felelősség tárgyában már eljáró bíróság elbírálhatja, vagy szükségszerűen az utóbbi bíróság jogosult erre, és így a [tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (1) 3. cikkének] c) és d) pontjában megjelölt két eltérő szempont egymással helyettesíthető (olyan értelemben, hogy az egyik szükségszerűen kizárja a másikat)?


(1)  HL 2008. L 7., 1. o. (helyesbítések: HL L 131., 2011.5.18., 26. o.; HL L 8., 2013.1.12., 19. o.; HL L 281., 2013.10.23., 29. o.)