24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 14. aprillil 2014 – A versus B

(Kohtuasi C-184/14)

2014/C 194/20

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A

Kostja: B

Eelotsuse küsimus

Kas abikaasade lahuselu puudutava kohtuasja raames esitatud laste elatise nõuet, mis on selle lahuseluasjaga seotud, võib lahendada nii lahuseluasja arutav kohus kui ka kohus, kelle menetluses on vanemlikku vastutust puudutav kohtuasi, vastavalt esimese kohtu kriteeriumile, või peab selle kindlasti lahendama neist kahest kohtust viimane, kuna kaks [nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (1) artikli 3] punktides c ja d nimetatud kriteeriumi on omavahel alternatiivsed (selles mõttes, et üks välistab tingimata teise)?


(1)  ELT 2008, L 7, lk 1.