24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 14. dubna 2014 – A v. B

(Věc C-184/14)

2014/C 194/20

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: A

Odpůrkyně: B

Předběžná otázka

Může o návrhu na stanovení příspěvku na výživu dětí podaném v rámci řízení o rozluce manželství, jakožto o záležitosti související s tímto řízením, rozhodovat jak soud příslušný k projednání návrhu na rozluku, tak soud, před kterým probíhá řízení týkající se rodičovské zodpovědnosti, a to na základě kritéria prevence, nebo o tomto návrhu musí nutně rozhodovat soud rozhodující o rodičovské zodpovědnosti, neboť dvě odlišná kritéria uvedená v písm. c) a d) [článku 3 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích (1)] jsou alternativní (v tom smyslu, že jedno nezbytně vylučuje druhé)?


(1)  Úř. věst. 2009, L 7, s. 1.