6.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 273/13


Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) av den 12 augusti 2004 i målet mellan Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH och Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft mbH & CO KG, å ena sidan, och Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark och Finanzlandesdirektion für Kärnten, å andra sidan

(Mål C-368/04)

(2004/C 273/26)

Verwaltungsgerichtshof (Österrike) begär genom beslut av den 12 augusti 2004, vilket inkom till domstolens kansli den 25 augusti 2004, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH och Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft mbH & CO KG, å ena sidan, och Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark och Finanzlandesdirektion für Kärnten, å andra sidan, beträffande följande frågor:

1)

Utgör genomförandeförbudet enligt artikel 88.3 EG hinder mot tillämpningen av en nationell lagbestämmelse som innebär att företag vars huvudsakliga verksamhet inte bevisligen består i tillverkning av materiella varor inte kan erhålla återbetalning av energiskatt, och som därför skall anses utgöra ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 EG, vilket kommissionen emellertid inte underrättats om innan denna bestämmelse trädde i kraft, även om kommissionen enligt artikel 87.3 EG har fastställt att denna åtgärd var förenlig med den gemensamma marknaden vad beträffar en tidigare tidsperiod, och ansökan om återbetalning avser skatt som skulle betalas under denna period?

2)

Om fråga 1 besvaras jakande:

Kräver genomförandeförbudet i ett sådant fall återbetalning även i de fall då tjänsteföretag har ingett ansökningar efter att kommissionens beslut meddelades och som avser referensperioder före denna tidpunkt?