6.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 273/13


Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Verwaltungsgericht Wien z 12. augusta 2004 vo veci 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Vec C-368/04)

(2004/C 273/26)

Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) uznesením z 12. augusta 2004 podal na Súdny dvor Európskych spoločenstiev návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke vo veci 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, ktorý bol doručený kancelárii Súdneho dvora 24. augusta 2004. Verwaltungsgericht Wien žiada Súdny dvor, aby rozhodol o nasledujúcich otázkach:

1.

Bráni zákaz poskytnutia pomoci podľa článku 88 odseku 3 ES požitiu vnútroštátneho zákonného ustanovenia, ktoré vylučuje podniky, ktoré nemajú ťažisko činnosti preukázateľne vo výrobe hmotných statkov, z vrátenia dane za energiu a preto musí byť kvalifikované ako štátna pomoc v zmysle článku 87, o ktorej však Komisia nebola pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnej úpravy informovaná, aj v prípade, že Komisia na základe článku 87 odseku 3 ES posúdila pomoc ako zlučiteľnú so spoločným trhom pre určité obdobie spadajúce do minulosti a žiadosť o vrátenie dane sa týka daní, ktoré mali byť odvedené za toto obdobie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Vyžaduje zákaz poskytnutia pomoci vrátenie dane aj vtedy, keď podniky poskytujúce služby podali žiadosti po vydaní rozhodnutia Komisie pre vymeriavacie obdobie pred jeho vydaním?