6.11.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 273/13


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Verwaltungsgericht Wien z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG przeciwko 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Sprawa C-368/04)

(2004/C 273/26)

Dnia 24 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Verwaltungsgericht Wien (Sąd Administracyjny) z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawach 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG przeciwko 1. Finanzamt Innsbruck (urząd finansowy), 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach. Verwaltungsgericht Wien zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.

Czy stosowanie krajowego przepisu ustawy, na podstawie którego zakładom, których głównym przedmiotem działalności, jak stwierdzono, nie jest produkcja dóbr materialnych nie przysługuje zwrot podatku energetycznego, i dlatego podlega kwalifikacji jako pomoc przyznawana przez Państwo w znaczeniu art. 87 WE, o czym Komisja nie została poinformowana przed wejściem w życie tej regulacji krajowej, jest sprzeczne z zakazem wprowadzenia w życie (projektowanych środków) na podstawie art. 88 ust. 3 WE również wtedy, gdy Komisja stwierdziła na podstawie art. 87 ust. 3 WE zgodność środka ze wspólnym rynkiem w okresie minionym a wniosek o zwrot kosztów dotyczy opłat należnych za tamten okres?

2.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie:

Czy zakaz wprowadzenia w życie (projektowanych środków) wymaga, aby w tego rodzaju przypadku dokonano zwrotu podatku energetycznego również wtedy, gdy wnioski zakładów usługowych zostały złożone po wydaniu przez Komisję decyzji odnośnie okresów rozliczeniowych sprzed tej daty?