6.11.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 273/13


Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Wien 12. augusti 2004. aasta määrusega kohtuasjades 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG versus 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Kohtuasi C-368/04)

(2004/C 273/26)

Euroopa Ühenduste Kohus on saanud Verwaltungsgericht Wien'i 12. augusti 2004. aasta määrusega otsustatud eelotsusetaotluse kohtuasjas 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG v. 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, mis saabus kohtukantseleisse 24. august 2004. Verwaltungsgericht Wien küsib Euroopa Kohtult eelotsust järgmistes küsimustes:

1.

Kas EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikest 3 tulenev meetmete rakendamise keeld välistab ka sellise siseriikliku õigusnormi kohaldamise, mis ei võimalda energiamaksu tagastamist ettevõtjale, mille peamine tegevusala ei ole tõendatavalt materiaalsete kaupade tootmine ja mis seega on kvalifitseeritav abina EÜ asutamislepingu artikli 87 mõttes, kuid selle regulatsiooni jõustumisest ei teavitatud eelnevalt komisjoni, kuigi komisjon oli vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikele 3 eelneva ajavahemiku kohta leidnud, et meede sobib kokku ühisturuga ning taotlus maksu tagastamiseks on esitatud sellel eelneva ajavahemiku eest makstud maksude suhtes?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas käesoleval juhul meetmete rakendamise keelust tulenev maksude tagastamine on nõutav ka sellistel juhtudel, kui teenuseid osutavate ettevõtjate taotlused on esitatud pärast komisjoni otsuse väljaandmist maksustatava ajavahemiku kohta enne seda kuupäeva?