6.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 273/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 12. august 2004 af Verwaltungsgericht Wien i sagen 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn Touristik Gesellschaft m.b.H. Co. KG mod 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, og 3. Finanzamt Villach

(Sag C-368/04)

(2004/C 273/26)

Ved kendelse afsagt den 12. august 2004, indgået til Domstolens Justitskontor den 24. august 2004, har Verwaltungsgericht Wien i sagen 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn Touristik Gesellschaft m.b.H. Co. KG mod 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, og 3. Finanzamt Villach forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

1)

Er gennemførelsesforbuddet i henhold til artikel 88, stk. 3, EF tillige til hinder for anvendelsen af en national lovbestemmelse, hvorefter virksomheder, hvis hovedaktivitet ikke påviseligt består i produktion af materielle goder, er afskåret fra godtgørelse af energiafgifter, således at foranstaltningen følgelig skal betragtes som statsstøtte i artikel 87 EF's forstand, men som Kommissionen ikke blev underrettet om, inden den nationale ordning trådte i kraft, når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 87, stk. 3, EF har fastslået, at foranstaltningen er forenelig med fællesmarkedet (org. s. 2) for så vidt angår en forudgående periode, og ansøgningen om godtgørelse vedrører afgifter, der er betalt i denne periode?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

Kræver gennemførelsesforbudet i så fald, at der ydes godtgørelse også i de tilfælde, hvor ansøgninger er indgivet af servicevirksomheder, efter at Kommissionens beslutning var blevet udstedt, for beregningsperioder, der ligger forud for dette tidspunkt?