20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/803

z dne 17. maja 2019

o tehničnih zahtevah v zvezi z vsebino poročil o kakovosti evropske statistike cen zemeljskega plina in električne energije v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije (1) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1952 določa okvir za pripravo primerljivih evropskih statističnih podatkov o cenah zemeljskega plina in električne energije.

(2)

V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2016/1952 države članice Komisiji (Eurostatu) vsaka 3 leta posredujejo standardno poročilo o kakovosti podatkov v skladu z merili kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Ta poročila vsebujejo informacije o obsegu in zbiranju podatkov, merilih za izračun, uporabljeni metodologiji in uporabljenih podatkovnih virih ter vseh spremembah v zvezi s tem.

(3)

V skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) 2016/1952 Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih podatkov, na podlagi te ocene in analize poročil o kakovosti pa pripravi in objavi poročilo o kakovosti evropske statistike, ki jo ureja Uredba (EU) 2016/1952.

(4)

Komisija (Eurostat) je po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2016/1952 tesno sodelovala z državami članicami, da bi ocenila ustrezne tehnične zahteve za zagotavljanje kakovosti v zvezi z vsebino in ustreznim časovnim razporedom poročil o kakovosti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tehnične zahteve za zagotavljanje kakovosti v zvezi z vsebino poročil o kakovosti podatkov o cenah zemeljskega plina in električne energije so določene v Prilogi.

2.   Države članice prva poročila o kakovosti predložijo do 15. junija 2019.

3.   Vsako poročilo o kakovosti zajema celotna leta, ki so pretekla od datuma prejšnjega poročila o kakovosti. Vendar prva poročila o kakovosti zajemajo referenčni leti 2017 in 2018.

Člen 2

Poročila o kakovosti se predložijo prek enotne vstopne točke, ki jo zagotovi Komisija (Eurostat), da se Komisiji (Eurostatu) omogoči prejemanje navedenih poročil o kakovosti po elektronski poti.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 311, 17.11.2016, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).


PRILOGA

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ZVEZI Z VSEBINO POROČIL O KAKOVOSTI EVROPSKE STATISTIKE CEN ZEMELJSKEGA PLINA IN ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o vseh merilih kakovosti, določenih v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

1.   USTREZNOST

Države članice v poročilih o kakovosti zagotovijo naslednje informacije:

(a)

opis uporabnikov, njihove potrebe in utemeljitev teh potreb;

(b)

postopke za merjenje zadovoljstva uporabnikov in pripravo rezultatov;

(c)

obseg, v katerem so zahtevani statistični podatki na voljo.

2.   NATANČNOST

Poročila o kakovosti vsebujejo:

(a)

oceno natančnosti, ki povzema različne sestavne dele podatkovnih nizov;

(b)

opis vzorčnih napak;

(c)

opis vseh drugih napak.

3.   PRAVOČASNOST IN TOČNOST

Države članice poročajo o:

(a)

času med dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo, in razpoložljivostjo podatkov (pravočasnost);

(b)

času med ciljnim datumom za dostavo podatkov in dejanskim datumom dostave podatkov (točnost);

(c)

številu potrebnih ponovitev za popolnoma validirane podatke (ponovitve validacije).

4.   DOSTOPNOST IN JASNOST

Države članice poročajo o pogojih in sredstvih, na podlagi katerih lahko uporabniki:

(a)

pridobijo in uporabijo podatke (med drugim tudi sporočila za javnost, publikacije, spletne podatkovne zbirke, dostop do mikropodatkov);

(b)

razlagajo podatke, kot so zagotavljanje dokumentacije o metodologiji in vodenju kakovosti.

5.   PRIMERLJIVOST

Države članice poročajo o tem, v kolikšni meri so statistični podatki primerljivi:

(a)

med geografskimi območji;

(b)

skozi čas.

6.   SKLADNOST

Države članice poročajo o obsegu, v katerem so statistični podatki:

(a)

združljivi s podatki, pridobljenimi iz drugih virov (skladnost med področji);

(b)

skladni znotraj določenega podatkovnega niza (notranja skladnost).

Države članice poročajo tudi o naslednjih dodatnih vidikih kakovosti:

1.   VODENJE KAKOVOSTI

Države članice poročajo o vzpostavljenih sistemih in okvirih za vodenje kakovosti statističnih izdelkov in postopkov. Poročajo tudi o svoji oceni kakovosti podatkov.

2.   REVIZIJA PODATKOV

Države članice pojasnijo, zakaj so bili validirani podatki revidirani. Razlogi lahko vključujejo informacije o novem razpoložljivem viru podatkov, novih metodah ali druge ustrezne informacije. Poročilo vsebuje tudi datum in obseg revizije.

V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2016/1952 navedena poročila vključujejo informacije o področju uporabe in zbiranju podatkov, merilih za izračun, uporabljeni metodologiji in uporabljenih podatkovnih virih ter vseh nastalih spremembah.

1.   STATISTIČNA PREDSTAVITEV

Države članice zagotovijo naslednji opis izkazanih podatkov, ki se lahko uporabnikom prikažejo kot tabele, grafikoni ali zemljevidi:

(a)

opis podatkov;

(b)

sistem klasifikacije;

(c)

zajetje po sektorjih;

(d)

statistične koncepte in opredelitve;

(e)

statistično enoto;

(f)

statistično populacijo;

(g)

referenčno območje (geografsko področje uporabe);

(h)

časovno zajetje (časovno obdobje, za katero so podatki na voljo);

(i)

referenčno obdobje (obdobje, ki ga poročilo zajema);

(j)

mersko enoto.

2.   STATISTIČNA OBDELAVA

Poročila o kakovosti zajemajo opis vseh postopkov, ki se uporabljajo za zbiranje, validiranje in urejanje podatkov ter za pridobivanje novih informacij.

3.   POLITIKA OBJAVE

Poročila o kakovosti poročajo o pravilih za izkazovanje podatkov na nacionalni ravni.

4.   POGOSTOST IZKAZOVANJA

V poročilih se navede tudi pogostost izkazovanja podatkov na nacionalni ravni.

V skladu s statističnimi načeli iz točk (e) in (f) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 države članice poročajo o:

1.   ZAUPNOSTI

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o zakonodajnih ukrepih ali drugih formalnih postopkih, ki preprečujejo kakršno koli nepooblaščeno razkritje podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno povzročilo identifikacijo osebe ali gospodarskega subjekta. Prav tako bodo opisana pravila, ki se uporabljajo za zagotavljanje statistične zaupnosti in preprečevanje nepooblaščenega razkritja.

2.   STROŠKIH IN OBREMENITVI

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o stroških in obremenitvah, povezanih z zbiranjem in pripravo statističnega izdelka.