14.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Únia musí zabezpečiť účinnú ochranu integrity a riadneho fungovania svojho finančného systému a vnútorného trhu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V smernici (EÚ) 2015/849 sa preto stanovuje, že Komisia by mala identifikovať vysokorizikové tretie krajiny, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie.

(2)

Komisia by mala preskúmať zoznam vysokorizikových tretích krajín uvedených v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1675 (2) vo vhodnom čase vzhľadom na pokrok, ktorý tieto vysokorizikové tretie krajiny dosiahli pri odstraňovaní strategických nedostatkov vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia by vo svojom posúdení mala zohľadniť nové informácie od medzinárodných organizácií a tvorcov noriem, ako sú napríklad informácie vydávané Finančnou akčnou skupinou (FATF). Komisia by na základe týchto informácií mala identifikovať ďalšie vysokorizikové tretie krajiny, ktoré majú vo svojom režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky.

(3)

V súlade s kritériami stanovenými v smernici (EÚ) 2015/849 Komisia zohľadnila najnovšie dostupné informácie, a to najmä najnovšie verejné vyhlásenia FATF a dokument FATF s názvom „Zlepšovanie súladu s mechanizmami boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na celom svete: neustále prebiehajúci proces“, ako aj správy FATF o Skupine pre medzinárodnú spoluprácu a preskúmanie (International Cooperation Review Group), pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú tretie krajiny v súlade s článkom 9 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849.

(4)

FATF identifikovala Srí Lanku, Trinidad a Tobago a Tunisko ako krajiny so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré predstavujú riziko pre medzinárodný finančný systém a pre ktoré vypracovali akčný plán v spolupráci FATF.

(5)

Komisia vzhľadom na vysokú úroveň integrácie medzinárodného finančného systému, úzke prepojenie hospodárskych subjektov na trhu, vysoký objem cezhraničných transakcií do alebo z Únie, ako aj stupeň otvorenia trhu, usudzuje, že akákoľvek hrozba pre medzinárodný finančný systém týkajúca sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu predstavuje aj hrozbu pre finančný systém Únie.

(6)

V súlade s najnovšími relevantnými informáciami Komisia vo svojej analýze dospela k záveru, že Srí Lanka, Trinidad a Tobago a Tunisko by sa mali považovať za jurisdikcie tretích krajín, ktoré majú vo svojom mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie, v súlade s kritériami stanovenými v článku 9 smernice (EÚ) 2015/849. Tieto krajiny však predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni riešiť zistené nedostatky a so skupinou FATF vypracovali akčný plán, na základe ktorého by malo byť možné splniť požiadavky stanovené v smernici (EÚ) 2015/849. Komisia opätovne preskúma statusy týchto krajín na základe plnenia vyššie uvedeného záväzku.

(7)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675 sa vkladajú tieto riadky:

„11.

Srí Lanka

12.

Trinidad a Tobago

13.

Tunisko“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1).