14.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/212 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1) și, în special, articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea trebuie să asigure o protecție eficace a integrității și a funcționării corespunzătoare a sistemului său financiar și a pieței interne împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, în Directiva (UE) 2015/849 se prevede obligația Comisiei de a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii.

(2)

Comisia ar trebui să revizuiască lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc enumerate în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 (2), atunci când este cazul, în funcție de progresele înregistrate de aceste țări terțe cu un grad ridicat de risc în ceea ce privește eliminarea deficiențelor strategice din regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului („AML/CFT”). Comisia ar trebui să țină seama, în evaluările sale, de informațiile noi furnizate de organizații internaționale și de organisme de standardizare, cum ar fi cele emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). În lumina acestor informații, Comisia ar trebui, de asemenea, să identifice alte țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în regimurile lor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

(3)

În conformitate cu criteriile prevăzute în Directiva (UE) 2015/849, Comisia a luat în considerare cele mai recente informații disponibile, în special recentele declarații publice ale GAFI, documentul GAFI intitulat „Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process”, precum și rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale al GAFI în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849.

(4)

GAFI a identificat Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia ca având deficiențe strategice în regimurile lor AML/CFT, deficiențe care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional; pentru aceste deficiențe, Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia au elaborat planuri de acțiune cu GAFI.

(5)

Prin urmare, având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către sau dinspre Uniune, precum și gradul de deschidere a pieței, Comisia consideră că orice pericol pentru sistemul financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului reprezintă, de asemenea, un pericol pentru sistemul financiar al Uniunii.

(6)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează că Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia ar trebui considerate țări terțe cu deficiențe strategice în regimurile lor AML/CFT, deficiențe care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849. Cu toate acestea, aceste țări au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI, care vizează îndeplinirea cerințelor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849. Comisia va reexamina situația acestor țări din prisma punerii în aplicare a angajamentului sus-menționat.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, în tabelul de la punctul I se introduc următoarele rânduri:

„11

Sri Lanka

12

Trinidad și Tobago

13

Tunisia”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).