14.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/212

(2017. gada 13. decembris),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir jānodrošina tās finanšu sistēmas integritātes iedarbīga aizsardzība un pienācīga darbība un jāaizsargā iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tāpēc Direktīvā (ES) 2015/849 paredzēts, ka Komisijai būtu jāapzina augsta riska trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos pastāv stratēģiskas nepilnības, kas rada nozīmīgu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Komisijai būtu piemērotā laikā jāpārskata augsta riska trešo valstu saraksts, kas iekļauts Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2), ņemot vērā šo augsta riska trešo valstu panākto progresu, novēršot stratēģiskās nepilnības savos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Komisijai savos izvērtējumos būtu jāņem vērā jauna informācija no starptautiskām organizācijām un standartu noteikšanas iestādēm, piemēram, Finanšu darbību darba grupas (FATF) sniegtā informācija. Ņemot vērā šo informāciju, Komisijai būtu arī jāapzina papildu augsta riska trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā pastāv stratēģiskas nepilnības.

(3)

Saskaņā ar Direktīvā (ES) 2015/849 izklāstītajiem kritērijiem Komisija ņēma vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši jaunākos FATF publiskos paziņojumus, FATF dokumentu “Centieni uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību izpildi pasaules mērogā: nepārtraukts process” un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis, atbilstīgi Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam.

(4)

FATF norādīja Šrilanku, Trinidādu un Tobāgo un Tunisiju kā valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā pastāv stratēģiskas nepilnības, kas rada apdraudējumu starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecībā uz kurām tās sadarbībā ar FATF ir izstrādājušas rīcības plānu.

(5)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, lielo Savienībā ienākošo un izejošo pārrobežu darījumu skaitu, kā arī tirgus atvērtības pakāpi, Komisija tādējādi uzskata, ka apdraudējums, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(6)

Kā liecina jaunākā informācija, Komisijas analīzē secināts, ka Šrilanka, Trinidāda un Tobāgo un Tunisija būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā pastāv stratēģiskas nepilnības, kas rada nozīmīgu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā izklāstītajiem kritērijiem. Taču šīs valstis ir rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF ir sagatavojušas rīcības plānu, kas tām ļautu izpildīt Direktīvas (ES) 2015/849 prasības. Komisija atkārtoti izvērtēs šo valstu statusu, ņemot vērā iepriekš minētās apņemšanās īstenošanu.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulai pievieno šādas rindas:

“11.

Šrilanka

12.

Trinidāda un Tobāgo

13.

Tunisija”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).