14.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 41/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/212 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. december 13.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uniónak gondoskodnia kell pénzügyi rendszere és a belső piac integritásának és megfelelő működésének a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szembeni hatékony védelméről. Ezért az (EU) 2015/849 irányelv úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak azonosítani kell azokat a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve.

(2)

A Bizottságnak megfelelő időközönként felül kell vizsgálnia a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országoknak az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletben (2) szereplő jegyzékét annak alapján, hogy az említett, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok milyen előrelépést tettek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszereiket jellemző stratégiai hiányosságok megszüntetése terén. A Bizottságnak értékeléseiben figyelembe kell vennie a nemzetközi szervezetektől és standardalkotó intézményektől – például a Pénzügyi Akció Munkacsoporttól (FATF) – származó új információkat. Ezen információk fényében a Bizottságnak azonosítania kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő további harmadik országokat is.

(3)

A Bizottság – az (EU) 2015/849 irányelvben szereplő kritériumokkal összhangban – figyelembe vette a legfrissebb rendelkezésre álló információkat, különösen az FATF által a közelmúltban kiadott nyilvános nyilatkozatokat, „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek való globális megfelelés javítása: megszakítás nélküli folyamat” című FATF-dokumentumot, valamint a nemzetközi együttműködés-ellenőrző csoport FATF-jelentéseit – az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkének (4) bekezdésének megfelelően – az egyes harmadik országok jelentette kockázatokról.

(4)

Az FATF úgy ítélte meg, hogy Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén a nemzetközi pénzügyi rendszert veszélyeztető stratégiai hiányosságokkal rendelkezik, amelyek kezelésére cselekvési tervet dolgoztak ki az FATF-fel.

(5)

A nemzetközi pénzügyi rendszer nagymértékű integrációjára, a piaci szereplők közötti szoros kapcsolatra, az Unióba irányuló, illetve az Unióból kiinduló határokon átnyúló ügyletek nagy volumenére és a piacnyitás szintjére való tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszert fenyegető, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bármilyen kockázat egyúttal az uniós pénzügyi rendszert is veszélyezteti.

(6)

A legfrissebb vonatkozó információk alapján végrehajtott bizottsági elemzés megállapította, hogy Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia – az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkében szereplő kritériumokkal összhangban – olyan harmadik országnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerét jellemző stratégiai hiányosságok jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve. Az említett országok azonban magas szintű írásbeli politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki az (EU) 2015/849 irányelvben foglalt követelmények teljesítése érdekében. A Bizottság a fenti kötelezettségvállalás teljesítése fényében újra fogja értékelni ezen országok helyzetét.

(7)

Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében szereplő táblázat I. pontja a következő sorokkal egészül ki:

„11.

Srí Lanka

12.

Trinidad és Tobago

13.

Tunézia”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 73. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)