14.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 41/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/212,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin on varmistettava, että sen rahoitusjärjestelmän ja sisämarkkinoiden eheyttä ja moitteetonta toimintaa suojataan tehokkaasti rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta. Sen vuoksi direktiivissä (EU) 2015/849 säädetään, että komissio yksilöi ne suuririskiset kolmannet maat, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka aiheuttavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle.

(2)

Komission olisi tarvittaessa tarkistettava delegoituun asetukseen (EU) 2016/1675 (2) sisältyvää luetteloa suuririskisistä kolmansista maista sen mukaan, miten kyseiset maat ovat edistyneet rahanpesun ja terrorismin torjuntajärjestelmissään olevien strategisten puutteiden korjaamisessa. Komission olisi otettava arvioinneissaan huomioon kansainvälisiltä järjestöiltä ja arvovaltaisilta tahoilta, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiselta toimintaryhmältä (FATF), saadut uudet tiedot. Näiden tietojen perusteella komission olisi myös yksilöitävä uusia suuririskisiä kolmansia maita, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita.

(3)

Direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistettujen kriteerien mukaisesti komissio on ottanut direktiivin 9 artiklan 4 kohtaa noudattaen huomioon uusimmat saatavilla olevat tiedot, erityisesti FATF:n viimeaikaiset julkilausumat, sen asiakirjan ”Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process” ja sen alaisuudessa toimivan kansainvälisen yhteistyön tarkasteluryhmän raportit, joissa käsitellään yksittäisten kolmansien maiden aiheuttamia riskejä.

(4)

FATF on yksilöinyt Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian maiksi, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa olevat strategiset puutteet ovat riski kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle ja jotka ovat sen vuoksi laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa.

(5)

Komissio katsoo kansainvälisen rahoitusjärjestelmän voimakkaan yhdentymisen, markkinatoimijoiden läheisten yhteyksien, unioniin tai unionista suuntautuvien rajatylittävien liiketoimien suuren määrän sekä markkinoiden avoimuusasteen vuoksi, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvä uhka, joka kohdistuu kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, on uhka myös unionin rahoitusjärjestelmälle.

(6)

Viimeisimpien asian kannalta merkityksellisten tietojen perusteella komissio päätyi analyysissään siihen, että Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia olisi direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti katsottava kolmansiksi maiksi, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet ovat merkittävä uhka unionin rahoitusjärjestelmälle. Nämä maat ovat kuitenkin antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen havaittujen puutteiden korjaamisesta ja laatineet FATF:n kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan täyttää direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistetut vaatimukset. Komissio aikoo arvioida kyseisten maiden asemaa uudelleen kyseisen sitoumuksen täytäntöönpanon pohjalta.

(7)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/1675 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/1675 liitteessä olevan I kohdan taulukko seuraavasti:

”11

Sri Lanka

12

Trinidad ja Tobago

13

Tunisia”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1).