29.3.2010   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C NaN/1


MIONTUAIRISC CHEARTAITHEACH

maidir le Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna shíniú i Liospóin an 13 Nollaig 2007

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 306 an 17 Nollaig 2007 )

Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh sa Róimh an 23 Márta 2010 arb é Rialtas Phoblacht na hIodáile a taiscí.

1.

Leasuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach agus ar an gConradh ag bunú an Chomhpobail Eorpaigh

(a)

Leathananch 28, Airteagal 1, pointe 33(a)

In ionad:

‘(a)

i mír 1, cuirtear “Féadfaidh aon Bhallstát, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, nó an tArdionadaí le tacaíocht ón gCoimisiún, aon cheist a thig faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle …” a chur in ionad “Féadfaidh aon Bhallstát nó an Coimisiún aon cheist a thig faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle…” agus cuirtear “…tionscnaimh nó tograí mar is iomchuí a thíolacadh di.” in ionad “… tograí a thíolacadh di.”;’

Léitear:

‘(a)

i mír 1, cuirtear “Féadfaidh aon Bhallstát, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, nó an tArdionadaí le tacaíocht ón gCoimisiún, aon cheist a thig faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle …” in ionad “Féadfaidh aon Bhallstát nó an Coimisiún aon cheist a thig faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála a chur os comhair na Comhairle…” agus cuirtear “…féadfaidh aon Bhallstát nó an tArdionadaí tionscnaimh nó tograí, faoi seach, a thíolacadh di.” in ionad “… tograí a thíolacadh di.”;’

(b)

Leathanach 31, Airteagal 1, pointe 39, mír (c)

In ionad:

‘(c)

cuirtear an mhír nua seo a leanas leis an Airteagal:

“Rannchuideoidh siad leis an gceart a chur chun feidhme atá ag saoránaigh an Aontais chun cosaint a fháil ar chríoch tríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 17b(2)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 20 den Chonradh sin.” ’

Léitear:

‘(c)

cuirtear an mhír nua seo a leanas leis an Airteagal:

“Rannchuideoidh siad leis an gceart a chur chun feidhme atá ag saoránaigh an Aontais chun cosaint a fháil ar chríoch tríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 17b(2)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 20 den Chonradh sin a chur chun feidhme.” ’

(c)

Leathanach 63, Airteagal 2, pointe 67

In ionad:

‘67)

Cuirtear Airteagal 61g in ionad Airteagal 66, mar a shonraítear thuas i bpointe 64 agus aisghairtear Airteagail 67 go 69. Cuirtear isteach an Chaibidil 4 agus na hAirteagail 69 go 69e seo a leanas. Cuirtear Airteagail 69a, 69b agus 69d in ionad Airteagal 31 den Chonradh ar an Aontas Eorpach mar atá, mar a shonraítear thuas i bpointe 51 d'Airteagal 1 den Chonradh seo.’

Léitear:

‘67)

Cuirtear Airteagal 61g in ionad Airteagal 66, mar a shonraítear thuas i bpointe 64 agus aisghairtear Airteagail 67 go 69. Cuirtear isteach an Chaibidil 4 agus na hAirteagail 69a go 69e seo a leanas. Cuirtear Airteagail 69a, 69b agus 69d in ionad Airteagal 31 den Chonradh ar an Aontas Eorpach mar atá, mar a shonraítear thuas i bpointe 51 d'Airteagal 1 den Chonradh seo.’

(d)

Leathanach 95, Airteagal 2, pointe 168, i dtéacs Airteagal 188j nua

In ionad:

‘4.   Féadfaidh an tAontas aon chomhaontú a chuideoidh le gnóthú na gcuspóirí dá dtagraítear i mír 1 agus in Airteagal 10a den Chonradh ar an Aontas Eorpacha thabhairt i gcrích le tríú tíortha agus leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta inniúla.’

Léitear:

‘4.   Féadfaidh an tAontas aon chomhaontú a chuideoidh le gnóthú na gcuspóirí dá dtagraítear i mír 1 agus in Airteagal 10a den Chonradh ar an Aontas Eorpach a thabhairt i gcrích le tríú tíortha agus leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta inniúla.’

2.

Prótacail a chuirfear i gceangal le Conradh Liospóin

Prótacal Uimh. 1

Leathanach 180, Airteagal 1, pointe 14 (lena leasaítear an Prótacal ar phribhléidí agus díolúintí na gComhphobal Eorpach)

Cuirtear an pointe seo a leanas isteach i ndiaidh phointe (f):

‘(f a)

in Airteagal 20, a athuimhrítear mar Airteagal 19, cuirtear “le hUachtarán na Comhairle Eorpaí” in ionad “le comhaltaí an Choimisiúin”, agus cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“Bainfidh siad le comhaltaí an Choimisiúin freisin.”;’.

3.

Ionstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí

Leathanach 266, Sa Dearbhú maidir le hAirteagal 10 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha

In ionad:

‘50.

Dearbhú maidir le hAirteagal 10 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha

Iarrann an Chomhdháil ar Pharlaimint na hEorpa, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún féachaint, faoi chuimsiú a bhfeidhmeanna faoi seach, leis na gníomhartha dlíthiúla lena leasófar na gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 10(1) den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha nó na gníomhartha dlíthiúla a ghabhfaidh a n-ionad a ghlacadh sna cásanna iomchuí a mhéad is féidir laistigh den tréimhse 5 bliana dá dtagraítear in Airteagal 10(3) den Phrótacal sin.’

Léitear:

‘50.

Dearbhú maidir le hAirteagal 10 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha

Iarrann an Chomhdháil ar Pharlaimint na hEorpa, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún féachaint, faoi chuimsiú a bhfeidhmeanna faoi seach, leis na gníomhartha dlí lena leasófar na gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 10(1) den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha nó na gníomhartha dlí a ghabhfaidh a n-ionad a ghlacadh sna cásanna iomchuí a mhéad is féidir laistigh den tréimhse 5 bliana dá dtagraítear in Airteagal 10(3) den Phrótacal sin.’