11.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 143/21


Žaloba podaná 22. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

(Vec C-134/05)

(2005/C 143/30)

Jazyk konania: taliančina

Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: E. Traversa, člen právneho servisu Komisie, podala 22. marca 2005 na Súdny dvor Európskych spoločenstiev žalobu proti Talianskej republike.

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 43 a 49 ES tým, že:

1.

viaže výkon činnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok na vydanie povolenia miestnym policajným úradom,

2.

obmedzuje platnosť povolenia na územie provincie, v ktorom je toto vydané,

3.

viaže výkon činnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok na miesta charakteristicky uvedené v povolení,

4.

podmieňuje výkon činnosti v provincii, pre ktorú podnikateľský subjekt nemá povolenie, udelením splnomocnenia schválenému zástupcovi,

5.

zaväzuje podnikateľské subjekty viditeľným spôsobom vystaviť tabuľku označujúcu všetky postupy, ktoré môžu byť vykonané pre klienta,

6.

určuje, že miestny policajný úrad (Questore) má právo viazať vydanie povolenia na dodatočné povinnosti,

7.

obmedzuje slobodu podnikateľských subjektov stanoviť ich tarify,

8.

určuje, ktoré činnosti vymáhania pohľadávok sú nezlučiteľné s bankovými alebo úverovými činnosťami, ktoré sú predmetom zákonného dekrétu č. 385/93

zaviazal Taliansku republiku nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Požiadavka povolenia vydaného policajným úradom nie je zlučiteľná s článkom 49 ES, keďže sa uplatňuje bez rozdielu na všetkých poskytovateľov služieb usadených v inom členskom štáte, avšak bez toho, že by sa bralo do úvahy dodržiavanie povinností týmito poskytovateľmi, ktoré sú stanovené právnou úpravou ich krajiny pôvodu s cieľom ochrany toho istého verejného záujmu.

2.

Talianske štátne územie sa v súčasnosti člení na 103 provincii. To znamená, že podnikateľský subjekt, ktorý sa chce usadiť v Taliansku a rozšíriť svoju činnosť na rozsiahle územie Talianska, bude musieť podať toľko žiadostí o vydanie povolení koľko je provincií, v ktorých sa nachádzajú oblasti, v ktorých chce vykonávať činnosť, a to až 103 žiadostí v prípade, že by sa chcel usadiť na celom talianskom území s cieľom vykonávať na ňom činnosť,

3.

Spoločnosť, ktorá sa chce usadiť v Taliansku a podnikať na území určitého rozsahu bude musieť nielen získať viacero povolení, ale tiež vybudovať také množstvo kancelárií, aké je množstvo získaných povolení a provincií, na ktoré sa tieto povolenia vzťahujú. Táto povinnosť je určite neprimeraná pre podnikateľské subjekty vzhľadom na výdavky, s ktorými sa spájajú, a okrem toho nie je tiež nevyhnutná pre výkon činnosti. O to viac stanoviť povinnosť mať k dispozícii kancelárie je porovnateľné s tým, že by sa vyžadovalo od osoby, ktorá vykonáva činnosť v režime cezhraničného poskytovania služieb, aby sa usadila.

4.

Podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva v súlade so zákonom svoju činnosť, musí mať možnosť ju vykonávať na celom talianskom území bez toho, že by musel uzavrieť zmluvu o splnomocnení so splnomocnencom v prípade, že by podnikateľský subjekt chcel vykonávať činnosť mimo provincie, pre ktorú získal povolenie. Totižto tento splnomocnenec pracujúci v rovnakej oblasti činnosti je možný konkurent splnomocniteľa o to viac, že s uzavretím zmluvy o splnomocnení sa spájajú dodatočné lehoty a výdavky, ktoré vznikajú samému splnomocniteľovi.

5.

Povinnosť vystaviť viditeľne tabuľku postupov v kancelárií predpokladá, že podnikateľský subjekt má nevyhnutne k dispozícii kancelárie pre výkon predmetnej činnosti. Podľa ustálenej súdnej praxe Súdneho dvora, stanoviť povinnosť mať k dispozícii kancelárie v členskom štáte v mieste plnenia sa rovná vyžadovaniu usadiť sa od subjektu, ktorý vykonáva činnosť podľa režimu cezhraničnému poskytovaniu služieb.

6.

Možnosť nechať provinčnému policajnému úradu (Questore) viazať vydanie povolenia pre výkon činnosti vymáhania pohľadávok na „dodatočné povinnosti“ bez upresnenia nezodpovedá požiadavkám transparentnosti a objektivity, ktoré vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora, aj keď právomoc Questore je obmedzená zákonom a cieľom, ktorý má sledovať.

7.

Obmedzenia slobody určenia taríf predstavujú prekážku ako slobody usadiť sa, tak aj slobody poskytovania služieb. Totižto nový podnikateľský subjekt, ktorý sa pokúša preniknúť na daný trh musí sa presadiť vzhľadom ku konkurentom a cena plnení tvorí prvoradý faktor pre získanie klientely.

8.

Nezlučiteľnosť stanovená talianskou právnou úpravou s výkonom bankovej a úverovej činnosti vedie k tomu, že bankové a úverové podnikateľské subjekty iných členských štátov majú zakázané vykonávať v Taliansku činnosť vymáhania pohľadávok dovolávajúc sa buď slobody usadiť sa alebo slobody poskytovania služieb, pričom obe slobody sú zaručené zmluvou.