11.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 143/21


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2005. március 22-én benyújtott kereset

(C-134/05. sz. ügy)

(2005/C 143/30)

Az eljárás nyelve: olasz

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: E. Traversa, a Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, 2005. március 22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy:

1.

a hitelek peren kívüli behajtására irányuló tevékenységnek a helyi rendőrhatóság (Questore) által kibocsátott engedélyhez kötésével;

2.

az engedély érvényességének a kibocsátás szerinti megye területére történő korlátozásával;

3.

a hitelek peren kívüli behajtására irányuló tevékenység gyakorlásának az engedélyben kifejezetten megjelölt helyiségekhez kötésével;

4.

a tevékenységet végző engedélyében nem szereplő tartományban történő tevékenységgyakorlás meghatalmazott képviselő részére történő megbízás átadásához történő kötésével;

5.

a tevékenységet végzők arra történő kötelezésével, hogy egy táblázatban látható módon közzétegyék mindazokat a műveleteket, amelyeket ügyfeleik érdekében végezhetnek;

6.

annak előírásával, hogy a helyi rendőrhatóság (Questore) az engedélyt további előírásokhoz kötheti;

7.

a tevékenységet végzők tarifa-megállapítási szabadságának korlátozásával;

8.

a hitelbehajtási tevékenységnek a banki és hitelintézeti tevékenységről szóló 385/93. sz. törvényerejű rendelettel összeegyeztethetetlennek történő minősítésével

az Olasz Köztársaság nem teljesítette az EK-szerződés 43. és 49. cikkéből eredő kötelezettségeit.

kötelezze az Olasz Köztársaság a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

1.

A rendőrhatósági engedély követelménye nem egyeztethető össze az EK 49. cikkel, mivel ezt minden, valamely más tagállamban letelepedett szolgáltatóra kell alkalmazni, azonban anélkül, hogy figyelembe kellene venni, hogy ezek a szolgáltatók eleget tettek-e a származási országuk jogszabályai által ugyanezen közérdek védelme céljából előírt kötelezettségeiknek.

2.

Olaszország területe jelenleg 103 megyére (provincia) oszlik. Ennek következtében, ha egy közösségi vállalkozó, aki Olaszországban szándékozik letelepedni és tevékenységét Olaszország területének jelentős részére kívánja kiterjeszteni, az engedély iránti kérelmet annyiszor kell benyújtania, ahány megyére oszlik az a terület, ahol tevékenységét folytatni kívánja, tehát 103 kérelmet kell benyújtania, ha Olaszország egész területén szándékozik letelepedni és tevékenységét gyakorolni.

3.

Valamely társaságnak, amely Olaszországban szándékozik letelepedni és tevékenységét meghatározott kiterjedésű területre kívánja kiterjeszteni, nem csak hogy többféle engedélyt kell beszereznie, hanem annyi helyiségről is kell gondoskodnia, ahány engedélyt beszerzett, és ahány megyében tevékenységet végez. Ez a kötelezettség bizonyosan aránytalan, tekintve ennek a vállalkozók számára okozott költségeit, túl azon, hogy mindez nem nélkülözhetetlen a tevékenység gyakorlásához. Továbbá, a helyiségekkel való rendelkezés kötelezettségének előírása nem jelent mást, mint a határokon átnyúló szolgáltatás területén tevékenykedő jogalany letelepedését előírni.

4.

Valamely, tevékenységét jogszerűen gyakorló gazdasági szereplőnek tevékenységét Olaszország egész területén gyakorolnia kell tudni, anélkül, hogy megbízási szerződést kellene kötnie egy közvetítővel, abban az esetben, ha a gazdasági szereplő azon a megyén kívül szándékozik tevékenykedni, amelyre az engedélyt megkapta. Ez, az ugyanabban a tevékenységi körben működő közvetítő a megbízó potenciális versenytársa, ráadásul megbízóhoz fordulni többlet idő- és költségráfordítást jelent a megbízó számára.

5.

A műveletek táblázatának a helyiségben látható módon történő közzétételének kötelezettsége azt feltételezi, hogy a gazdasági szereplő szükségszerűen rendelkezik valamilyen helyiséggel a szóban forgó tevékenység végzése céljából. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a helyiségekkel való rendelkezés kötelezettségének előírása nem jelent mást, mint a határokon átnyúló szolgáltatás területén tevékenykedő jogalany letelepedését előírni.

6.

A megyei rendőrhatóság (Questore) számára meghagyott azon lehetőség, hogy a hitelek behajtásának engedélyezését nem pontosan meghatározott „további előírásokhoz” kötheti, nem felel meg a Bíróság ítélkezési gyakorlata által megkívánt átláthatóság és tárgyilagosság feltételeinek, még ha a Questore hatáskörét a jogszabályok és az elérendő cél korlátozzák is.

7.

A tarifa-megállapítási szabadság korlátozása akadályt jelent a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága előtt. Egy új gazdasági szereplőnek ugyanis, amely megpróbál belépni egy adott piacra, érvényesülnie kell versenytársaival szemben, és a szolgáltatások ára elsődleges fontosságú tényező az ügyfelek megszerzésében.

8.

Az olasz jogszabály által előírt, a banki és hitelintézeti tevékenység gyakorlatával való összeegyeztethetetlenség más tagállamok banki és hitelintézeti gazdasági szereplői számára a hitelek behajtása tevékenységének Olaszországban történő gyakorlásának tilalmával oldható fel, a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás EK-Szerződés által garantált szabadságára való hivatkozással.