11.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/21


Žaloba podaná dne 22. března 2005 Komisí Evropských společenství proti Italské republice

(Věc C-134/05)

(2005/C 143/30)

Jednací jazyk: italština

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla předložena dne 22. března 2005 žaloba směřující proti Italské republice, podaná Komisí Evropských společenství zastoupenou E. Traversou, členem právní služby Komise.

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr určil, že Italská republika tím, že:

1.

váže mimosoudní vymáhání pohledávek na licenci vydanou místním orgánem policie (Questore);

2.

omezuje platnost licence na území provincie, ve kterém byla vydána;

3.

spojuje výkon mimosoudního vymáhání pohledávek s místy konkrétně uvedenými v licenci;

4.

váže výkon činnosti v provincii, pro kterou subjekt nemá licenci, na pověření zástupce, který ji má;

5.

zavazuje subjekty k vyvěšení viditelným způsobem seznamu uvádějícího veškerá plnění, která mohou pro klienty vykonat;

6.

stanoví, že místní orgán policie (Questore) může vázat vydání licence na dodatečná nařízení;

7.

omezuje svobodu určení ceny ze strany subjektů;

8.

určuje, že vymáhání pohledávek je neslučitelné s bankovními a úvěrovými činnostmi, které jsou předmětem vládního nařízení s mocí zákona č. 385/93;

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství;

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty:

1.

Požadavek licence policejního orgánu není slučitelný s článkem 49 Smlouvy, neboť tento článek se použije bez rozdílu na všechny poskytovatele služeb, kteří jsou usazeni v jiném členském státě a aniž je bráno v úvahu splnění povinností těchto poskytovatelů služeb stanovených právním předpisem jejich země na ochranu stejného veřejného zájmu.

2.

Italské území je v současnosti rozděleno na 103 provincií. To znamená, že subjekt Společenství, který se hodlá usadit v Itálii a rozšířit svou činnost na značnou část italského území, bude muset podat tolik žádostí o licenci, kolik je provincií, do kterých je rozdělena oblast, kterou hodlá pokrýt, a alespoň 103 žádostí, chce-li se usadit a vykonávat činnost na celém italském území.

3.

Společnost, která se hodlá usadit v Itálii a provozovat svou činnost na území určitého rozměru bude muset nejen obdržet různé licence, ale také si opatřit tolik míst kolik je obdržených licencí a pokrytých provincií. Takové zatížení je zajisté nepřiměřené s ohledem na náklady, které to s sebou pro subjekty nese, a není ani nezbytné pro výkon činnosti. Mimoto stanovení povinnosti disponovat místy se rovná požadavku usazení subjektu, jehož činností je přeshraniční poskytování služeb.

4.

Subjekt, který legálně vykonává svou činnost, musí mít možnost ji vykonávat na celém italském území, aniž by musel uzavírat mandátní smlouvu se zprostředkovatelem v případě, kdy tento subjekt hodlá vyvíjet svou činnost mimo provincii, pro kterou získal licenci. Tento zprostředkovatel totiž, jelikož pracuje ve stejném odvětví činnosti, je potenciálním konkurentem zmocnitele a mimoto uchýlení se ke zprostředkovateli s sebou nese další čas a dodatečné náklady pro samotného zmocnitele.

5.

Povinnost vyvěsit dobře viditelným způsobem seznam plnění v místě předpokládá, že subjekt nutně disponuje předmětnými místy výkonu činnosti. Podle ustálené judikatury Soudního dvora stanovení povinnosti disponovat místy v členském státě, kde jsou služby poskytovány, se rovná požadavku usazení subjektu, jehož činností je přeshraniční poskytování služeb.

6.

Pravomoc, která je dána každému provinčnímu orgánu policie (Questore), vázat licenci na vymáhání pohledávek na blíže nespecifikovaná „dodatečná nařízení“ nesplňuje podmínky transparentnosti a objektivity požadované judikaturou Soudního dvora, i když pravomoc Questore je omezena zákonem a cílem, který tento zákon sleduje.

7.

Omezení volného určení cen představují překážku jak svobody usazování, tak volného pohybu služeb. Nový subjekt, který hodlá vstoupit na určitý trh, se totiž musí prosadit ve vztahu ke konkurentům a cena služeb představuje faktor prvotní důležitosti pro získání si klientů.

8.

Neslučitelnost s výkonem bankovních a úvěrových činností stanovená italskými předpisy znamená pro bankovní a úvěrové subjekty jiných členských států zákaz výkonu vymáhání pohledávek v Itálii, přičemž se na ně vztahuje jak svoboda usazování, tak volný pohyb služeb zaručených Smlouvou.